• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SILOO.PL

Obowiązujący od dnia 24.01.2015

Sklep internetowy Siloo.pl, działający pod adresem http://www.siloo.pl/, prowadzony jest przez firmę SILOO.PL sp. z o.o. ul. Główna 2a
58-311 Struga, KRS: 0000815552, NIP: 8863010899
Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.000,00 zł

Kontakt ze Sklepem jest możliwy:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@siloo.pl;
- telefonicznie: 698 239 250 (koszt połączenia zgodny ze stawką operatora);
- listownie na adres:  SILOO.PL sp. z o.o. ul. Główna 2a, 58-311 Struga

Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta.

DEFINICJE
Dzień roboczy – jest to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;
Kodeks Cywilny - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konto - przydzielona danemu Klientowi po rejestracji na http://www.siloo.pl/, przestrzeń Sklepu, zabezpieczona loginem i hasłem, umożliwiająca zapisywanie i przechowywanie informacji o danych wysyłkowych Klienta, prezentująca historię oraz statusy zamówień;
Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego Siloo.pl;
Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;
Sklep – prowadzony przez firmę SILOO.PL sp. z o.o. ul. Główna 2a, 58-311 Struga sklep internetowy działający pod adresem: http://www.siloo.pl/, sprzedający produkty za pośrednictwem Internetu;
Sprzedawca – firma SILOO.PL sp. z o.o. ul. Główna 2a, 58-311 Struga, KRS: 0000815552, NIP: 8863010899
Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.);
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Produktach Sklep zamieszcza na stronie http://www.siloo.pl/.
2. Zasięg działania Sklepu obejmuje wyłącznie terytorium Polski. Sklep nie sprzedaje i nie dostarcza Produktów poza granice kraju.
3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dowód zakupu: paragon lub na życzenie Klienta faktura.
5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

§2. FORMY PŁATNOŚCI
Za Zamówienie złożone w Sklepie Klient może zapłacić w następujący sposób:
- przelewem bankowym na konto Sklepu: mBank 97 1140 2004 0000 3102 7945 7411;
- przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24;


§3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony http://www.siloo.pl/ (poprzez Formularz zamówienia) 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10), b) Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, c) aktywny adres e-mail.
2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym. Rozpatrywanie zamówienia nie oznacza jego realizacji. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie podanym na stronie Czas realizacji zamówienia, po otrzymaniu wpłaty przez Sprzedawcę, chyba że Klient wybrał sposób płatności za pobraniem.
3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez obsługę Sklepu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
4. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przy każdym oferowanym Produkcie podany jest czas realizacji zamówienia.
2. W przypadku zamówień płatnych za pobraniem, czas realizacji zamówienia to dni robocze liczone od potwierdzenia Zamówienia przez Sklep do chwili wysłania zamówionych Produktów ze Sklepu.
3. W przypadku zamówień płatnych z góry (przelewem bankowym lub płatnościami elektronicznymi), czas realizacji zamówienia to dni robocze liczone od wpłynięcia środków na konto Sklepu do chwili wysłania zamówionych Produktów ze Sklepu.
4. Zamówienie na Produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, przy czym termin wysyłki określany jest na podstawie Produktu o najdłuższym czasie realizacji.
5. Poprzez termin otrzymania przesyłki rozumie się czas realizacji zamówienia wraz z czasem dostawy.
6. Czas dostawy na terenie Polski (od momentu wysłania przesyłki przez Sklep do momentu otrzymania przesyłki przez Klienta) wynosi do 2 dni roboczych.


§5. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu przed opłaceniem Zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt drogą mailową: biuro@siloo.pl lub telefonicznie: 698 239 250.

§6. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
Klient może anulować zamówienie do momentu przekazania go do realizacji. Anulowanie zamówienia możliwe jest poprzez kontakt drogą mailową: biuro@siloo.pl lub telefonicznie: 698 239 250.

§7. CENY
1. Wszystkie ceny Produktów są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.
2. Ceny zamieszczone przy Produktach nie zawierają kosztów przesyłki. Całkowita wartość zamówienia (cena produktu + koszt przesyłki) jest przedstawiona po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie Sposoby i koszty dostawy.
3. Sklep nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

§8. DOSTAWA
1. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Dostawa na terenie Polski (od momentu wysłania przesyłki przez Sklep do momentu otrzymania przesyłki przez Klienta) wynosi w przybliżeniu 2 dni robocze.
3. Aktualne koszty wysyłki są dostępne na stronie Koszty Dostawy.

§9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres:
​​SILOO.PL sp. z o.o. ul. Główna 2a 58-311 Struga lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@siloo.pl.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wartość za zakupiony towar (z wyłączeniem kosztów dostawy) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru.
10. Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać Sprzedawcy towar na adres: Clean Force Michał Frydrych, ul. Główna 2a, 58-311 Struga, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
11. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§10. REKLAMACJA PRODUKTU
1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument proszony jest o zgłoszenie reklamacji drogą mailową na adres: biuro@manufaktura-am.com. Zgłoszenie powinno zawierać poniższe informacje:
a. zdjęcie ukazujące uszkodzenie Towaru,
b. opis zaistniałego uszkodzenia, datę i okoliczności jego powstania,
c. żądanie Konsumenta (wymiana produktu na nowy, naprawa produktu).
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Konsumenta o jej uzupełnienie we wskazanym przez Sprzedawcę zakresie.
5. W niektórych przypadkach, w celu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca może zażądać od Kupującego odesłania reklamowanego Towaru. Wówczas Kupujący odsyła Towar na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
6. W w/w przypadku, Towar należy odesłać na adres: ​​SILOO.PL sp. z o.o. ul. Główna 2a 58-311 Struga.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
8. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.


§11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.


§12. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zakupy w sklepie Siloo.pl zabezpieczone są szyfrowanym połączeniem SSL. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas składania zamówienia, rejestracji i logowania.
2. Administratorem danych osobowych jest SILOO.PL sp. z o.o. ul. Główna 2a 58-311 Struga KRS: 0000815552 NIP: 8863010899
Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.000,00 zł
3. Wysyłając dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, numer telefonu, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień przez firmę SILOO.PL sp. z o.o. ul. Główna 2a 58-311 Struga, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
5. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: SILOO.PL sp. z o.o. ul. Główna 2a 58-311 Struga lub formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@siloo.pl
6. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa i nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie Polityka prywatności.


§13. PRAWA AUTORSKIE
1. Produkty sprzedawane przez Sklep są objęte prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania wzorów.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).


§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.